Phim tòa nhà

Single Pane
VLT%
VLR %
TSER %
SC
SHGC
UVLR %
IRR %
Glare Reduction %
U-Value
C5 6% 11% 70% 0.35 0.30 99% 92% 93% 1.03
C15 13% 16% 71% 0.34 0.29 99% 96% 85% 1.04
C20 20% 14% 70% 0.35 0.30 99% 91% 77% 1.05
C30 31% 11% 65% 0.41 0.35 99% 86% 66% 1.06
C35 34% 15% 65% 0.41 0.35 99% 81% 62% 1.04
C40 42% 9% 60% 0.47 0.40 99% 80% 54% 1.06
C45 44% 12% 60% 0.47 0.40 99% 76% 51% 1.05
C50 53% 10% 53% 0.55 0.46 99% 68% 41% 1.06
C60 61% 9% 39% 0.71 0.61 99% 60% 33% 1.06
C70 73% 8% 44% 0.64 0.56 99% 88% 19% 1.04
Klar85 82% 10% 28% 0.83 0.72 99% 42% 9% 1.04

 

 

 

 

Dual Pane
VLT%
VLR %
TSER %
SC
SHGC
UVLR %
IRR %
Glare Reduction %
U-Value
C5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
C15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
C20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
C30 29% 12% 56% 0.51 0.44 99% 86% 64% 0.47
C35 31% 16% 57% 0.50 0.43 99% 81% 64% 0.48
C40 39% 12% 53% 0.55 0.47 99% 80% 59% 0.49
C45 42% 14% 55% 0.52 0.45 99% 76% 53% 0.48
C50 48% 11% 50% 0.58 0.50 99% 68% 47% 0.46
C60 58% 11% 37% 0.72 0.63 99% 60% 36% 0.49
C70 62% 14% 41% 0.68 0.59 99% 88% 22% 0.48
Klar85 75% 18% 38 0.83 0.62 99% N/A N/A N/A
Không có sản phẩm trong danh mục này.